Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 13 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH- QUỐC BẢO VÀ PHÁP BẢO CỦA CHÚNG TA

Hoàng Chí Bảo

Tóm tắt


Là nhà tư tưởng Mác xít sáng tạo, lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc và Đảng ta một tài sản tinh thần vô giá, kết tinh ở 5 tác phẩm tiêu biểu của Người qua những chặng đường cách mạng đã được xếp hạng Bảo vật Quốc gia, đặc biệt là bản Di chúc thiêng liêng mà toàn Đảng, toàn dân ta đã ra sức thực hiện trong 50 năm qua, kể từ khi Người đi vào cõi vĩnh hằng. Di chúc và những tác phẩm Bảo vật Quốc gia của Người không chỉ là Quốc bảo mà còn là Pháp bảo của chúng ta, là kim chỉ nam hành động dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân ta vững bước đi lên trên con đường lớn của lịch sử do Người lựa chọn: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong tiến trình đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là cống hiến vô giá của Người đối với lịch sử dân tộc Việt Nam thời hiện đại, cũng là đóng góp xuất sắc của văn hóa và văn hiến Việt Nam qua Tư tưởng – Đạo đức – Phong cách Hồ Chí Minh vào kho tàng văn hóa của nhân loại trong thời đại ngày nay

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429